Regulamin wystawców

Regulamin Wystawców na konwencie Mizukon 2023 

 1. Organizatorami konwentu są Stowarzyszenie Szczeciński Klub Azji (dalej „SKA”) z siedzibą w Szczecinie, zarejestrowane z NIP 9552467798 oraz Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Przecławiu (dalej „GOKSiR”), zarejestrowany z NIP 8513239302 (dalej „Organizatorzy”).
 2. Każda Wystawca zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz jego Załącznikiem: Załącznik nr 1 do regulaminu wystawców.pdf
 3. Warunkami uczestnictwa w Wydarzeniu jako Wystawca jest:
  1. Zarejestrowanie się poprzez kompletnie wypełniony i przesłany Formularz zgłoszeniowy: LINK do dnia 16.07.2023.
  2. przesłanie Akceptacji w odpowiedzi na Potwierdzenie przyjęcia w terminie 7 dni od otrzymania potwierdzenia przyjęcia stoiska,
  3. Opłacenie pełnej opłaty za Stoisko w terminie wskazanym w fakturze VAT przesłanej przez Organizatorów jako załącznik Potwierdzenia przyjęcia, skutkujące zawarciem Umowy na warunkach wynikających z niniejszego Regulaminu Wystawców.
  4. Wskazane wpłaty należy uiszczać na rachunek GOKSiR: 20 1240 3927 1111 0010 9530 8976 Bank Pekao S.A.
 4. Dokonanie wpłaty na rachunek GOKSiR zgodnie z treścią przesłanego mailowo Potwierdzenia przyjęcia jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym regulaminem, akceptacją jego postanowień i skutkuje zawarciem umowy najmu modułu wystawienniczego na warunkach wynikających z Regulaminu Wystawców, Załącznika nr 1 oraz Formularza zgłoszeniowego.
 5. Organizatorzy zobowiązują się do przesłania Potwierdzenia przyjęcia stoiska w terminie do 7 dni od zamknięcia przyjmowania zgłoszeń.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian terminów zgłoszeń, a w szczególności do zakończenia przyjmowania formularzy we wcześniejszym terminie w wypadku wyczerpania się przestrzeni na terenie Konwentu dla wystawców.
 7. Stoiska dzielą się na rękodzielniczo-artystyczne oraz komercyjne (firmowe). Podział wynika z misji Domu Kultury, jaką jest wspieranie lokalnych artystów i rzemieślników. Poprzez rękodzieło należy rozumieć sprzedaż wyrobów wytworzonych własnoręcznie, posiadających walory artystyczne, w tym oryginalne grafiki lub ilustracje.
 8. Wysokość opłat za udział w wydarzeniu oraz ilość wejściówek do obsługi stoiska Organizatorzy określają w cenniku znajdującym się w Załączniku nr 1.
 9. Organizatorzy Konwentu nie ponoszą odpowiedzialności za status prawny prowadzonej przez Wystawców działalności.
 10. Wejściówek ani przestrzeni wystawowej nie można odsprzedawać.
 11. Stawki i rozmieszczenie Stoisk o charakterze gastronomicznym, a także stoisk o charakterze reklamowym zależne są od indywidualnych ustaleń z każdym z Wystawców w drodze korespondencji.
 12. Wystawca zobowiązuje się do przesłania listy osób do obsługi stoiska najpóźniej do 16 lipca 2023 r. Lista podana do 16 lipca jest niezmienna.
 13. O rozmieszczeniu Wystawców na terenie Konwentu decydują Organizatorzy w toku korespondencji z Wystawcami.
 14. Podczas ustalania szczegółów dotyczących Stoiska, Wystawcy poinformują Organizatorów o planowanych nadstawkach, stojakach, regałach itp. elementach. Jeżeli Organizatorzy nie wyrażą zgody, produkty muszą się zmieścić w obrębie ławki. Ewentualne rozstawienie namiotu należy uzgodnić z Organizatorami i uzyskać ich zgodę przed Konwentem.
 15. Wymagania dostępu do sieci elektrycznej należy zgłosić do 16.07.2023 roku w toku korespondencji z Organizatorami.
 16. Wystawcy mogą przyjechać na konwent i rozkładać stoiska od godziny 19:00 dnia 11 sierpnia 2023 r.
 17. Wystawcy mają obowiązek opuścić teren Konwentu, po uprzednim uporządkowaniu swojego stanowiska, do godziny 15:00 dnia 13 sierpnia 2023 r.
 18. Organizatorzy nie zapewniają wsparcia osobowego przy rozstawianiu i składaniu Stoisk.
 19. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za przesyłki nadesłane na adres Konwentu, ani za czynności związane z odbieraniem tych przesyłek. Wszystkie kwestie dostarczania przesyłek należy ustalić z firmą kurierską.
 20. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za kradzieże oraz zniszczenia wynikłe z działań Wystawców lub uczestników Konwentu. Wystawca zobowiązany jest do ubezpieczenia siebie, jak i wystawianych towarów we własnym zakresie.
 21. Organizatorzy nie odpowiadają za sytuacje losowe ani niezależny od nich brak dostępu do mediów.
 22. Stan przedłużaczy oraz urządzeń posiadanych i używanych przez Wystawców oraz sposób ich podłączenia nie powinien zagrażać zdrowiu i życiu, ani stwarzać możliwości uszkodzenia instalacji elektrycznej obiektu.
 23. Za wszelkie szkody na zdrowiu i życiu, uszkodzenia instalacji elektrycznej obiektu, jak i urządzeń należących do Wystawcy, powstałe w wyniku nieprawidłowego podłączenia przez Wystawcę posiadanych i używanych przez niego przedłużaczy lub urządzeń, lub wynikające z ich nieodpowiedniego stanu, odpowiada Wystawca.
 24. Organizatorzy mają prawo do odrzucenia zgłoszenia Wystawcy bez podania przyczyny.
 25. Do dyspozycji zaakceptowanych Wystawców zostaje oddana osobna wspólna strefa wypoczynku.
 26. Towary muszą być zlokalizowane wewnątrz Stoiska, nie mogą być umieszczane w ciągach komunikacyjnych, a pokazy sprzętu nie mogą utrudniać lub uniemożliwiać bezpiecznego poruszania się uczestników ani naruszać ich spokoju.
 27. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieudzielenia zgody na wystawienie Towarów, a także do żądania zaprzestania ich prezentowania przez Wystawcę w przypadku rażącego łamania niniejszego regulaminu, regulaminu konwentu lub przepisów prawa.
 28. Wystawca może organizować na swoim stoisku loterię wyłącznie na własną odpowiedzialność po dopełnieniu wszelkich formalności zgodnie z właściwymi przepisami. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za jej organizację wobec zwiedzających ani właściwych organów.
 29. Zabroniona jest sprzedaż:
  1. broni białej oraz broni palnej, replik broni oraz ASG,
  2. alkoholu, papierosów i narkotyków,
  3. materiałów wybuchowych i pirotechnicznych,
  4. substancji łatwopalnych, toksycznych lub drażniących,
  5. nielegalnych kopii filmów, gier i innego oprogramowania,
  6. przedmiotów i treści o zabarwieniu, lub nacechowaniu jednoznacznie seksualnym bądź erotycznym,
  7. produktów propagujących nazizm, komunizm i inne ideologie, których propagowanie jest zakazane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 30. Zabroniona jest sprzedaż i podawanie napojów oraz produktów spożywczych bez zgody Organizatorów. Niezastosowanie się do powyższego zakazu będzie skutkowało usunięciem Wystawcy z terenu konwentu.
 31. Towary powinny spełniać normy określone w Dyrektywie 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów oraz Ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów.
 32. Towary nie mogą naruszać praw osób trzecich, w szczególności nie mogą zawierać treści mających charakter wulgarny, obraźliwy, zniesławiający, propagujący lub usprawiedliwiający wszelkie formy nietolerancji itp.
 33. Za Towary, a w szczególności za wyrządzone przez nie szkody, niewłaściwe ich zabezpieczenie (także w czasie, kiedy pozostają one na terenie Konwentu po jego zamknięciu dla uczestników), a także spełnianie przez nie wszelkich wymaganych przepisami prawa wymogów, norm, jak i za posiadanie niezbędnych certyfikatów, atestów, ocen, badań i dopuszczenia do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyłączną odpowiedzialność ponosi Wystawca.
 34. Wystawca zobowiązany jest do posiadania praw autorskich, licencji i innych praw do Towarów znajdujących się i używanych na Stoisku. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za naruszenie przez Wystawców jakichkolwiek praw własności intelektualnej ani praw autorskich osób trzecich.
 35. Nie ma możliwości wynajmu Stoisk na poszczególne dni Konwentu.
 36. Wystawców oprócz wymienionych wyżej zasad obowiązuje również Regulamin Konwentu.
 37. Wystawca zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania przepisów bezpieczeństwa, przeciwpożarowych i sanitarnych obowiązujących w obiekcie, w którym organizowany jest Konwent.
 38. Wystawca może zostać upomniany przez organizację lub wydalony z terenu konwentu za rażące naruszenie niniejszego regulaminu, regulaminu konwentu lub przepisów prawa.
 39. O wszelkich nieporuszonych w tym regulaminie kwestiach ostateczną decyzję podejmują Organizatorzy.
 40. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu i poinformowania o tym Wystawców.