Regulamin współpracy medialnej

Regulamin współpracy medialnej na konwencie Mizukon 2024 

 1. Niniejszy regulamin stanowi uzupełnienie Ogólnego Regulaminu Wydarzenia Mizukon 2024 (dostępnego na https://mizukon/pl/regulaminy/
 2. Podmiot, który chce ubiegać się o akredytację medialną, zobowiązany jest do wypełnienia formularza zgłoszeniowego dostępnego na https://mizukon.pl/formularze/media, a następnie, w razie potrzeby, do uzupełnienia informacji wymaganych przez Organizatora. 
 3. W razie braku kompletu wymaganych informacji podanych do 25.06.2024 Organizator może poprosić o ich uzupełnienie. Wnioski bez kompletu informacji lub zawierające fałszywe informacje mogą być odrzucone.
 4. Podmioty medialne, zaproszone przez organizatora, będą przekierowywane do formularza zgłoszeniowego w celu zapoznania się z niniejszym Regulaminem i akceptacji jego treści.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania akredytacji bez podania przyczyny.
 6. W przypadku przyjęcia wniosku, Podmiot medialny jest zobowiązany do:
  1. sporządzenia materiału (zależnie od typu składanego wniosku) z Wydarzenia bądź przed nim
  2. opublikowania istotnej część swoich dzieł (zdjęć, relacji, wideo itp.) dotyczących Wydarzenia w umówionych z Organizatorem środkach przekazu do 21 dni po zakończeniu wydarzenia oraz przesłania informacji z odnośnikiem do publikacji na adres . W razie konieczności zmiany lub przedłużenia tego terminu Podmiot medialny jest zobowiązany zgłosić to Organizatorowi.
  3. przestrzegania indywidualnie ustalonych z Organizatorem warunków współpracy medialnej.
 7. Podmiot medialny upoważnia Organizatora oraz osoby (prawne, fizyczne) z nim współpracujące do wykorzystywania w celach promocyjnych i reklamowych treści oraz dzieł stworzonych przez Podmiot medialny podczas Wydarzenia.
 8. Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, aby w swoich postach na portalach społecznościowych i innych kanałach komunikacyjnych poprawnie oznaczać twórców materiałów użytych w indywidualnych środkach komunikacji.
 9. Otrzymanie akredytacji dla osób wymienionych we wniosku złożonym przez podmiot medialny, będzie zależeć od: funkcji zgłoszonych osób oraz zgłoszonego portfolio. W przypadku braku dostatecznych informacji kryterium udzielenia akredytacji zależeć będzie od kolejności zgłoszenia osób we wniosku. 
 10. Zbieranie wniosków akredytacyjnych dotyczących współpracy medialnej rozpoczyna się w dniu 11.06.2024 r. Wnioski w sprawie akredytacji medialnej przyjmowane są do 25.06.2024 r., a ich rozpatrzenie przewidziane jest najpóźniej do 30.06.2024 r.
  Odpowiedzi będą przesłane na e-mail  podany przez zgłaszającego w formularzu zgłoszeniowym. Organizator po tym okresie zastrzega sobie prawo do przyjmowania i rozstrzygania zgłoszeń indywidualnie poza terminami przyjętymi w regulaminie.
 11. Akredytacje medialne są bezpłatne.
 12. Akredytacje medialne dostępne są do odebrania w punkcie akredytacyjnym w godzinach określonych w Ogólnym Regulaminie Wydarzenia. Podmiot medialny ma prawo do korzystania z kolejki uprzywilejowanej. 
 13. Podmiot medialny otrzymuje podczas akredytacji specjalny identyfikator medialny oraz specjalną opaskę na rękę.
 14. Identyfikator medialny wydany przez Organizatora, upoważnia jego posiadacza do wejścia do sal dostępnych dla uczestników, sal dostępnych wyłącznie dla mediów, jeżeli takie zostały określone przez Organizatora. Wejście do sal ogólnie niedostępnych dla uczestników (Biuro, helproom etc.) wymaga personalnej zgody Organizatora. 
 15. Mediom przysługuje priorytetowe wejście na wszystkie atrakcje w sali głównej (tzw. main). Wymaga to pojawienia się przed wejściem do sali 15 minut przed rozpoczęciem punktu programu.
 16. W przypadku zmian postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności dotyczących czasu rozpatrywania wniosków, Organizator poinformuje o zmianach akredytowane lub ubiegające się już o akredytację Podmioty medialne drogą elektroniczną.
 17. Uzgodnienia mogą być wypowiedziane przez każdą ze stron, do momentu uzyskania identyfikatora medialnego. Po jego nadaniu, wypowiedzenie uzgodnień powoduje utratę akredytacji i zwrot benefitów.
 18. Wnioski i pytania dotyczące akredytacji medialnych, są przyjmowane pod adresem