Regulamin konkursu cosplay

Regulamin konkursu cosplay Mizukon 2024

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Konkurs cosplay (zwany dalej „Konkursem”), o którym mowa w niniejszym Regulaminie skierowany jest do uczestników wydarzenia Mizukon 202(zwanego dalej „Wydarzeniem”), które odbywa się w dniach 12-14 lipca 2024.
 2. Organizatorami konkursu są: Szczeciński Klub Azji – ul. Orawska 23/45, 70-131 Szczecin, NIP: 9552467798, KRS: 0000962175 oraz GOKSiR Przecław, Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji – ul. Rekreacyjna 1, 72-005 Przecław, NIP: 8513239302, REGON: 383734596  (“Organizatorzy”). Koordynatorem konkursu jest Katarzyna „Kiandi” Wójcik (zwana dalej Koordynatorem).
 3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009.201.1540, wraz z późn. zm.). 
 4. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na obszarze Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji GOKSiR Przecław, przy ulicy Rekreacyjnej 1 w Przecławiu.
 5. Zadaniem uczestników konkursu jest własnoręczne wykonanie kostiumu cosplay i zaprezentowanie go na scenie w trakcie Konkursu, oraz ponownie przed jurorami w trakcie oceny indywidualnej.

§ 2. Warunki uczestnictwa

 1. Konkurs jest przeznaczony dla osób, które samodzielnie tworzą stroje, przebierają się w nie i odgrywają wybrane przez siebie postaci. Dopuszczalne są elementy wykonane fabrycznie (tj. peruki, soczewki, baza obuwia), jednak powinny stanowić jedynie dodatek do pracy własnej.
 2. Regulamin dopuszcza uczestnictwo w konkursie ze strojem kupionym w kategoriach określonych w §6 (Nagrody).
 3. Elementy takie jak peruki czy buty mogą być wykonane fabrycznie i w ten sposób nabyte przez uczestnika, jednak oczekuje się, że uczestnik sam je wystylizuje i wykończy. Jeśli korzysta z pomocy osoby trzeciej, koniecznie powinien to zgłosić podczas rundy jury.
 4. Dopuszcza się użycie przy tworzeniu kostiumu technik maszynowych (tj. druk 3D, laserowe wycinanie, haftowanie, frezowanie, czy druk na tkaninie). Jeżeli uczestnik jest autorem wykrojów, blueprintów, modeli 3D itp., może to pozytywnie wpłynąć na punktację. Elementy w całości wykonane przez osoby trzecie są niewskazane i mogą obniżyć ocenę. Zalecane jest wykonywanie zdjęć z postępów prac nad kostiumem w celu udokumentowania swoich umiejętności.
 5. Dopuszczalne jest przyniesienie na rundę jury wydrukowanego zbioru zdjęć z prac nad kostiumem, opisu użytych technik, grafik referencyjnych. Taka dokumentacja może zostać pozostawiona u jury Konkursu i będzie służyć jako materiał przypominający pracę uczestnika podczas finalnej konsultacji jury.
 6. Osoby nieletnie mogą wziąć udział w konkursie pod warunkiem przedstawienia pisemnej zgody rodziców lub opiekuna prawnego (Formularz do pobrania na stronie https://mizukon.pl/informacje-dla-rodzicow/ ).
 7. Prezentowane kostiumy mogą bazować na oficjalnych źródłach, a także na fanartach. Dozwolone jest czerpanie inspiracji z książek, komiksów, gier, filmów (w tym animowanych), seriali, ilustracji.
 8. Wszelkie rekwizyty, które mają zostać użyte podczas Konkursu, muszą przejść weryfikację przez osoby do tego wyznaczone. Rekwizyty, które w jakikolwiek sposób zagrażają zdrowiu, życiu i bezpieczeństwu innych osób nie zostaną dopuszczone do Konkursu.
 9. Dopuszcza się zaprezentowanie kostiumu, który był już wcześniej prezentowany podczas innych konkursów, jednak nie był nagrodzony. Nie ma limitu czasowego od czasu premiery.
 10. Prezentacja i strój nie mogą zawierać motywów powszechnie uważanych za wulgarne lub obraźliwe, a także nie mogą zawierać odwołań politycznych oraz dyskryminować i obrażać mniejszości seksualnych i etnicznych.
 11. Organizator może wyrazić zgodę na użycie modela lub modelki w celu prezentacji stroju w przypadku, gdy uczestnik ma udokumentowane problemy z poruszaniem się lub z występami publicznymi. Aby skorzystać z tej możliwości, należy skontaktować się z koordynatorem przed nadesłaniem zgłoszenia.
 12. Każdy uczestnik może zgłosić jeden strój.
 13. Każdy uczestnik musi przesłać odpowiedni podkład muzyczny i grafikę lub wideo na tło do własnego występu.
 14. Przystępując do konkursu, uczestnicy akceptują postanowienia regulaminu.

§ 3. Przebieg konkursu

 1. Konkurs podzielony jest na dwa etapy: Etap nadsyłania zgłoszeń i Finał, złożony z prezentacji scenicznej oraz rundy jury.
 2. Zgłoszenia przyjmowane są do 05.07.2024 r. do godziny 23:59, poprzez formularz: https://mizukon.pl//formularze/cosplay.
  Prace zgłoszone po terminie nie będą brane pod uwagę.
 3. Zgłoszenia powinny zawierać:
  • a. minimum 2 grafiki referencyjne prezentujące postać, której kostium jest odtwarzany, 
  • b. krótki opis wykonania technicznego,
  • c. podkład muzyczny o minimalnej długości 1 minuty, a maksymalnej długości 3 minut 30 sekund. W razie potrzeby przekroczenia tego limitu, prosimy o kontakt z Koordynatorem. Podkład muzyczny musi być dostosowany przez uczestnika, jego długość nie zostanie wyregulowana przez organizatorów. Uczestnik nadsyłając podkład muzyczny oświadcza, że posiada do niego prawa autorskie lub korzysta z utworów dostępnych na podstawie nieodpłatnej licencji
 1. W razie niekompletnych zgłoszeń koordynator skontaktuje się z uczestnikiem w celu uzupełnienia zgłoszenia. Nieuzupełnienie brakujących informacji wiąże się z dyskwalifikacją z konkursu.
 2. W trakcie Konkursu uczestnicy biorą udział w:
  • a) Rundzie jury: indywidualnym spotkaniu z jury, trwającym nie więcej niż 5 minut dla każdego uczestnika, służącym do dokładnego obejrzenia prezentowanego kostiumu przez sędziów oraz zadawania pytań dodatkowych, dotyczących jego wykonania. Podczas tej części sędziowie (niejawnie) przyznają punkty związane z oceną kostiumu. Kolejność prezentacji podczas rundy jury zależy od rozmiarów i czasu zakładania kostiumu przez uczestnika. Uczestnicy zostaną poinformowani drogą e-mailową o indywidualnym czasie własnej prezentacji w tej rundzie.
  • b) Prezentacji scenicznej: Uczestnik wykonuje na scenie pokaz prezentacyjny według swojego pomysłu, po wygłoszeniu zapowiedzi przez konferansjera. Występ na scenie jest warunkiem wzięcia udziału w Konkursie.
 1. Indywidualny czas występu na scenie i rundy jury, podany uczestnikom w e-mailach przed konkursem, jest czasem przybliżonym i może ulec zmianie w zależności od przebiegu konkursu. Uczestnicy będą na bieżąco informowani o zmianach.
 2. W skład jury wchodzą znani specjaliści związani z cosplayem, tworzeniem kostiumów i rekwizytów, projektowaniem, charakteryzacją, występami scenicznymi. W skład jury wchodzą trzy osoby.
 3. Nieobecność uczestnika na jednej z ocenianych części skutkuje dyskwalifikacją.
 4. Rozdanie nagród odbywa się na scenie około pół godziny po występach scenicznych. Wyłonienie zwycięzców odbywa się na podstawie sumy przyznanych punktów oraz konsultacji jury.
 5. Po zakończeniu konkursu, jury będzie dostępne za sceną dla zainteresowanych uczestników, celem udzielenia informacji związanych z ich udziałem w konkursie oraz wskazówek i rad dotyczących ich pracy. Możliwy jest również kontakt z jury poprzez social media.

§ 4. Występy sceniczne

 1. Uczestnicy występują na scenie indywidualnie lub grupowo. 
 2. Każda prezentacja sceniczna powinna zająć nie mniej niż 1 minutę, oraz nie więcej niż minuty 30 sekund. Prezentacje sceniczne mogą zawierać najbardziej rozpoznawalne pozy postaci, krótkie historie przedstawione w formie scenek, czy pozy dla fotografów.
 3. Organizatorzy zapewniają pomoc w podawaniu rekwizytów oraz ich wnoszeniu. Jeśli uczestnik życzy sobie pomocy od osób trzecich, innych niż obsługa konkursu, zaleca się, by osoby te ubrane były na czarno.
 4. Do dyspozycji uczestników w czasie konkursu jest prostokątna scena o wymiarach 7x5m, ekran w tle sceny, oświetlenie, mgła, ciężki dym oraz nagłośnienie wraz z obsługą techniczną. 
 5. Uczestników obowiązuje bezwzględny zakaz używania broni, ognia, materiałów wybuchowych, świec dymnych oraz rozlewania wody na scenie.
 6. Niedopuszczalne jest używanie wulgarnego języka oraz zachowanie obsceniczne lub naruszające dobra osób trzecich. Niezastosowanie się do niniejszego punktu grozi dyskwalifikacją.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie uczestnika konkursu oraz wszelkie uszczerbki zdrowotne, powstałe w trakcie Konkursu.

§ 5. Dyskwalifikacje i upomnienia

 1. W zależności od rangi przewinienia, organizatorzy mogą wystosować upomnienie lub dokonać dyskwalifikacji uczestnika (odmówić mu dalszego udziału w bieżącej edycji konkursu, nie uwzględnić w punktacji końcowej, zażądać natychmiastowego opuszczenia zaplecza scenicznego) i/lub odmówić udziału w kolejnych edycjach konkursu.
 2. Upomnienia oraz dyskwalifikacja rozpatrywane są przez koordynatorkę konkursu w następujących przypadkach:
  • a. uczestnik w sposób celowy zniszczył lub uszkodził kostium, rekwizyty lub scenografię należącą do innej osoby biorącej udział w konkursie, lub elementy sceny,
  • b. uczestnik wykazał się zachowaniem o niesportowym charakterze, w szczególności brakiem kultury wobec innych uczestników konkursu,
  • c. uczestnik nie stawił się na rundzie jury lub swoim występie scenicznym bez podania powodu, lub za powód podając własne zaniedbanie (np. nieukończenie kostiumu na czas, zmianę zdania, wycofanie się części grupy, nieprzygotowanie do występu scenicznego). Podpunkt ten nie dotyczy osób, u których wystąpiły poważne problemy zdrowotne lub względy losowe, uniemożliwiające kontynuowanie uczestnictwa.
 1. Każdy przypadek upomnienia lub dyskwalifikacji rozpatrywany jest indywidualnie przez koordynatorkę Konkursu.

§ 6.Nagrody

 1. Nagrodami w konkursie są nagrody rzeczowe od sponsorów Konkursu oraz pamiątkowe dyplomy. Dokładne wartości nagród zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.
 2. Nagrody zostaną przyznane na podstawie jawnej decyzji Komisji Konkursowej, której skład zostanie ogłoszony przed rozpoczęciem Konkursu.
 3. Komisja Konkursowa wybiera zwycięzców w kategoriach:
  • Kategoria „Najlepszy Kostium”, przeznaczona tylko dla strojów wykonanych własnoręcznie. Pod uwagę będą brane poniższe kryteria:
   • jakość i staranność wykończenia wykonanego stroju,
   • trudność techniczna wykonania stroju, różnorodność użytych materiałów i                   technik oraz ich zaawansowanie,
   • zgodność stroju z podanymi obrazkami referencyjnymi.
  • Kategoria „Grand Prix”, również przeznaczona tylko dla strojów wykonanych własnoręcznie, w której pod uwagę będą brane poniższe kryteria:
   • jakość i staranność wykończenia wykonanego stroju,
   • trudność techniczna wykonania stroju, różnorodność użytych zaawansowanych technik i materiałów,
   • zgodność stroju z podanymi obrazkami referencyjnymi,
   • uzupełnienie stroju charakteryzacją, makijażem, elementami efektów specjalnych lub innymi środkami uatrakcyjniającymi strój, pasującymi do grafiki referencyjnej,
   • występ sceniczny w ramach prezentacji stroju na scenie w trakcie Konkursu, w tym umiejętności aktorskie, synchronizacja pokazu z przesłanym podkładem muzycznym, umiejętne zagospodarowanie sceny i scenariusz prezentacji,
   • zgodność występu z charakterem i wizją odgrywanej postaci,
  • Kategoria „Najlepsza Prezentacja”, w której pod uwagę będą brane poniższe kryteria:
   • występ sceniczny w ramach prezentacji stroju na scenie w trakcie Konkursu, w tym umiejętności aktorskie, synchronizacja pokazu z przesłanym podkładem muzycznym, umiejętne zagospodarowanie sceny i scenariusz prezentacji,
   • zgodność występu z charakterem i wizją odgrywanej postaci,
   • Kategoria dostępna dla występów solowych jak i grupowych,
   • Kategoria dostępna również dla strojów kupionych (wymagane zaznaczenie „strój kupiony” w formularzu zgłoszeniowym).
  • Kategoria „Najlepszy Debiut” skierowana jest do osób, które dopiero zaczynają brać udział w konkursach i będzie to ich pierwszy lub drugi występ w konkursie cosplay. 
 1. Uczestnik (lub grupa Uczestników w przypadku kategorii Najlepsza Prezentacja) może otrzymać nagrodę tylko w jednej kategorii.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo, by w wyjątkowych sytuacjach zmienić
  wysokość nagrody lub jej nie przyznać.
 3. Nagrody zostaną przekazane na miejscu lub w ciągu 30 dni od daty konkursu.
 4. Uczestnik nie może przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.

§ 7. Dane osobowe

 1. Wysyłając formularz zgłoszeniowy na Konkurs uczestnik akceptuje fakt, że Organizator staje się administratorem jego danych osobowych oraz ma do nich dostęp, w tym do: wglądu i przetwarzania jego danych osobowych ze starannością i zgodnie z przepisami prawa, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
 2. Dane osobowe przetwarzane przez organizatora to:
  • a. Imię i nazwisko
  • b. Adres mailowy
  • c. Zdjęcia prac nad strojem
  • d. Zdjęcia i nazwa konta Instagram (jeśli dotyczy).
 1. Zgoda na wszelkie, dodatkowe dane osobowe, niezbędne w przypadku prawidłowej organizacji Mizukonu 2024 będą wysyłane do finalistów w wiadomości email.
 2. Dane osobowe Uczestników, wymienione w punkcie 2, będą przetwarzane w celach:
  • a. organizacji oraz przeprowadzenia Konkursu,
  • b. wyłaniania Zwycięzców i przyznawania, wydawania, odbioru i rozliczania nagród,
  • c. kontaktu z Uczestnikami przez e-maila,
  • d. sporządzenia statystyk dotyczących konkursu oraz celów księgowych
 1. Podanie tych danych jest dobrowolne, przy czym ich niepodanie uniemożliwi udział w Konkursie.
 2. Każdy Uczestnik dokonując zgłoszenia do Konkursu oświadcza, że został poinformowany o prawie:
  • a. wglądu do podanych niniejszym danych osobowych i uzyskania ich kopii,
  • b. prawie do ich modyfikacji,
  • c. prawie do cofnięcia zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych, a także o tym, d. że podane dane osobowe będą przetwarzane przez okres potrzebny do realizacji celów, dla których zostały zgromadzone
 1. Powyższe prawo może być realizowane poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: kontakt@mizukon.pl
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu oraz zakończenia wysyłki nagród, w zakresie udokumentowania rozliczenia Konkursu – przez okres wskazany w przepisach prawa podatkowego, tj. 5 lat od końca roku kalendarzowego w którym przyznano nagrody.
 3. Dane osobowe Uczestników konkursu na potrzeby jego przeprowadzenia, w szczególności doręczenia zwycięzcy Nagrody będą przetwarzane przez podmioty prawnie upoważnione przez Organizatora. 

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin znajduje się do wglądu na stronie internetowej https://mizukon.pl/regulaminy/cosplay.
 2. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.
 3. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na adres e-mail: katarzyna.wojcik@mizukon.pl gdzie odpowie na nie koordynator konkursu. 
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z poniżej wskazanych, ważnych przyczyn:
  • a. jeżeli zmiana Regulaminu jest konieczna ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub ze względu na uznanie postanowienia Regulaminu za niedozwolone – odpowiednio w tym zakresie.
  • b. realizacji obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organów administracji.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich zmian w niniejszym Regulaminie bez konieczności wcześniejszego informowania o tym Uczestników, jeśli nie są to zmiany wskazane w punkcie 3. Najbardziej aktualna wersja niniejszego regulaminu dostępna jest na stronie Konkursu.
 2. Przystępując do udziału w Konkursie i podczas wysyłki formularza zgłoszeniowego, Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z zasadami zawartymi w niniejszym Regulaminie i zobowiązuje się do ich przestrzegania. 
 3. Uczestnicy poprzez przystąpienie do Konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatną prezentację, powielanie i rozpowszechnianie zdjęć oraz nagrań zawierających ich podobizny, wykonanych podczas Mizukonu 2024 w celach związanych z archiwizowaniem materiałów i promocją imprezy, koordynatora oraz organizatora.
 4. Decyzje Organizatora po rozstrzygnięciu reklamacji są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa. Regulamin podlega przepisom prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.